Ceská republika

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle GDPR

I. Jméno a adresa správce

Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ostatních zákonů na ochranu osobních údajů platných v členských státech, i jiných právních ustanovení o ochraně osobních údajů, je společnost FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG a její dceřiné společnosti se sídlem v EU, ve kterých má FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG sama přímý nebo nepřímý většinový podíl (skupina FRÄNKISCHE).FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Německo
Telefon: +49 95 25 88-0
Fax: +49 95 25 88-150
Email: info@fraenkische.de
internet: www.fraenkische.com

II. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů správců je:

Henrik von Kunhardt
Riscreen GmbH
Hauptplatz 37
85276 Pfaffenhofen an der Ilm
Tel.: +49 8441 47706-10
Fax: +49 8441 47706-20
Email: dsb_fraenkische@riscreen.deIII. Obecná ustanovení o zpracování osobních údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů zásadně pouze tehdy, je-li to k poskytování funkční webové stránky a našich obsahů a služeb nezbytné. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů se provádí zpravidla pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v takových případech, v nichž předchozí vyžádání souhlasu není z faktických důvodů možné, a zpracování osobních údajů dovolují zákonná ustanovení.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud vyžadujeme pro operace zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí také pro operace zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
V případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.
Je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, pak je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Výmaz osobních údajů a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů se vymazávají nebo znepřístupňují, jakmile pomine účel uložení. Ukládání se může nadto provádět v případě, jestliže ukládání stanovil evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, které se na správce vztahují. Znepřístupnění nebo výmaz osobních údajů se provádí také v případě, jestliže uplyne lhůta pro ukládání stanovená uvedenými normami, ledaže existuje nezbytnost dalšího uložení údajů pro uzavření nebo splnění smlouvy.

IV. Zpřístupnění webové stránky a vyhotovení logovacích souborů (logfiles)

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Při každém vyvolání naší internetové stránky zaznamená náš systém automaticky údaje a informace ze systému počítače, který dotaz vyvolává.
Přitom se shromažďují tyto údaje:

(1) informace o typu prohlížeče a používané verzi,
(2) operační systém uživatele,
(3) poskytovatele internetových služeb uživatele,
(4) IP adresu uživatele,
(5) datum a čas přístupu,
(6) webové stránky, z nichž se systém uživatele dostává na naši internetovou stránku,
(7) webové stránky, které systém uživatele vyvolává přes naši webovou stránku.

Údaje se rovněž ukládají do logovacích souborů našeho systému. Tyto údaje společně s jinými osobními údaji uživatele se neukládají.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro dočasné ukládání osobních údajů a logovacích souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů

Dočasné ukládání IP adresy systémem je nutné pro umožnění zaslání webové stránky do počítače uživatele. Pro tento úkon musí zůstat IP adresa uživatele po dobu relace uložena.

Ukládání do logovacích souborů se děje k zajištění funkčnosti webové stránky. Navíc nám údaje slouží k optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich informačně technologických systémů. Vyhodnocení údajů k marketingovým účelům se v této souvislosti neprovádí.

V těchto účelech také spočívá náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uložení

Údaje se vymazávají, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich shromažďování nezbytné. V případě evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky se výmaz provádí, dokud není příslušná relace ukončena.

Při ukládání údajů do logovacích souborů se výmaz provádí po 14 dnech. Je možné také ukládání přesahující tuto dobu trvání. V takovém případě jsou IP adresy uživatele pseudonymizovány nebo anonymizovány, takže již není možné přiřadit klienta, který vyvolání provádí.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky a ukládání údajů do logovacích souborů jsou nezbytně nutné pro provoz internetové stránky. Uživatel tudíž nemá možnost vznést námitku.

V. Používání cookies

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Abychom naši nabídku uspořádali co možná uživatelsky nejpřívětivěji, používáme soubory cookies.
U cookie se jedná o malý textový soubor, který posílá webový server společnosti FRÄNKISCHE (tedy např. webový server www.fraenkische.com) Vašemu prohlížeči, když navštívíte webovou stránku. Toto cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků umožňující jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opakovaném vyvolání webové stránky. Platnost relačních cookies (session cookies) na konci relace prohlížeče uplyne a cookies mohou Vaše aktivity zaznamenat během této jedné relace prohlížeče. Naproti tomu permanentní cookies zůstávají uloženy také mezi různými relacemi prohlížeče na Vašem koncovém zařízení a mohou zaznamenat Vaše nastavení nebo aktivity na více webových stránkách.

Cookies nepředstavují pro Váš počítač žádné nebezpečí, neboť se jedná pouze o textové soubory, a nikoli o proveditelné programy.
Cookies webových stránek společnosti FRÄNKISCHE (www.fraenkische.com) slouží jednak k usnadnění užívání našich webových stránek a jednak k průzkumu trhu a reklamním účelům, a dále shromažďování statistik užívaní. Mimoto používáme cookies v rámci web trackings a tyto užíváme jako základ pro personalizované obsahy.

Vedle relačních cookies, které se vymazávají, jakmile svou relaci prohlížeče ukončíte, používáme také permanentní cookies. Tyto cookies zůstávají uloženy až do Vašeho vymazání. V souborech cookies, které používáme, se neukládají žádné osobní údaje.

Podle nastavení Vašeho prohlížeče se soubor cookie ukládá nebo odmítá. Pokud se soubor ukládá, může náš webový server Vaše koncové zařízení identifikovat. Při pozdějších návštěvách a změně funkcí, které od Vás požadují zadání hesla, si můžete díky cookie několik zadání ušetřit. Tím Vám cookies usnadňují užívání našich webových stránek, které vyžadují zadání uživatele. Navíc nám mohou cookies pomoci předložit Vám nabídku, pokud možno přizpůsobenou speciálně Vám.

Pokud si to nepřejete, můžete cookies deaktivovat, jak je popsáno dále takto:
Nastavte Váš prohlížeč tak, aby naše cookies odmítl, pokud chcete používat naše webové stránky bez funkce cookie. Jaké kroky přesně pro to musíte podniknout, záleží na používaném prohlížeči, proto je zde nemůžeme přesně popsat.
Je-li už Váš prohlížeč nastaven tak, že pokaždé zobrazí varovné hlášení, jakmile přijme cookie, můžete případ od případu rozhodnout, zda chcete použití cookies akceptovat. Vzhledem k tomu, že při vyvolání každé naší jednotlivé webové stránky musí být znovu zaslán náš identifikační cookie, mohou být tato hlášení rychle pociťována jako velmi rušivá.

Proto Vám doporučujeme, abyste svůj prohlížeč nastavili tak, aby cookies stránky www.fraenkische.com byly vždy povolené. Můžete toto nastavení stanovit individuálně pro jednotlivé webové stránky. V tomto případě mohou být např. Vaše textové záznamy do polí formuláře uloženy pro další dotazy, takže při příští návštěvě našich webových stránek nebudou nutná opětovná zadání. Přirozeně Vám můžeme pak také prezentovat obsahy, které budou přizpůsobeny Vám osobně.
Některé prvky naší internetové stránky vyžadují, aby vyvolávající prohlížeč mohl být identifikován také po změně stránky.
V souborech cookies se přitom ukládají a přenášejí následující údaje:

(1) Nastavení jazyka
(2) Informace o nalogování (Log-In)
(3) Zadané vyhledávané pojmy
(4) Četnost vyvolávání stránek
(5) Využívání funkcí webové stránky

Takto shromážděné údaje uživatelů jsou anonymizovány technickými opatřeními. Proto již není přiřazení údajů o vyvolávajícím uživateli možné. Údaje nejsou ukládány společně s ostatními osobními údaji uživatelů.
Při vyvolání naší webové stránky jsou uživatelé informováni prostřednictvím Infolayer o používání cookies k analytickým účelům a odkázáni na toto Prohlášení o ochraně údajů. V této souvislosti následuje také upozornění, jak lze ukládání cookies do nastavení prohlížeče zamezit.
Další informace o používání nebo deaktivaci cookies naleznete na www.meine-cookies.org nebo www.youronlinechoices.com.

Nezávisle na uložených cookies se musíte z bezpečnostních důvodů pro každý přístup k oblastem podléhajícím registraci na naší webové stránce vždy opět nalogovat.

a) Cookies třetích poskytovatelů

Společnost FRÄNKISCHE navíc integruje na stránce fraenkische.de obsahy třetích stran. Tito třetí poskytovatelé mohou umístit cookies, zatímco navštěvujete naše webové stránky, a tím například získat informaci, že jste vyvolali naše webové stránky na www.fraenkische.com. Pro další informace o používání cookies třetích poskytovatelů doporučujeme navštívit jejich webové stránky. Pokud jste se rozhodli, že neudělíte souhlas s používáním cookies vyžadujících souhlas, nebo jej odvoláte (deaktivace cookies), budou Vám poskytnuty pouze funkce našich webových stránek, jejichž užívání můžeme zaručit bez těchto cookies.

b) Sociální média (Facebook, Google+, Twitter)

Služby naší společnosti najdete také na sociálních sítích online, které nabízejí na internetu jiné společnosti (Facebook, Google, Twitter).
Těchto služeb můžete využívat pouze v případě, jestliže jste registrováni a přihlášeni také na příslušné sociální síti. Dbejte proto, že pro užívání příslušné sociální sítě platí podmínky příslušného poskytovatele služeb o užívání a ochraně osobních údajů.
• Naše webové stránky používají sociální pluginy („Plug-Ins“) těchto sociálních sítí: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irsko, identifikovatelný podle loga Facebooku (bílé nebo modré „f“ na modrém nebo bílém poli).
• Google+, provozovaný společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, identifikovatelný podle loga Google+ (červené „g” s následující „+1”).
• Twitter, služba microblogging, zkrácená forma blogování, americké společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, identifikovatelná podle loga Twitteru (modrého ptáka).
Nemáme vliv na rozsah údajů, které poskytovatelé služeb shromažďují pomocí svých pluginů, a proto Vás informujeme podle toho, co o nich víme: Zapojením pluginů získá příslušný poskytovatel služeb informaci, že jste vyvolali příslušnou stránku naší internetové prezentace. Jste-li u příslušného poskytovatele služeb nalogováni, může návštěvu přiřadit Vašemu účtu. Pokud s pluginy interagujete, například stisknete tlačítko doporučit, je příslušná informace z Vašeho prohlížeče přenesena přímo příslušnému poskytovateli služeb a tam uložena. Pokud nejste členem poskytovatele služeb, vychází se z toho, že příslušný poskytovatel služeb se Vaši IP adresu dozví a uloží ji. Jste-li členem poskytovatele služeb a nechcete, aby shromažďoval Vaše osobní údaje prostřednictvím naší internetové prezentace a sdružoval s Vašimi členskými údaji uloženými u příslušného poskytovatele služeb, musíte se před kliknutím na ikonu sociální sítě u příslušného poskytovatele služeb odlogovat.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a užívání údajů Facebookem, jakož i Vašich možnostech nastavení na ochranu Vašeho soukromí si prosím přečtěte v příslušných směrnicích o ochraně osobních údajů poskytovatelů služeb:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation a http://www.facebook.com/full_data_use_policy
Google+: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Twitter: http://twitter.com/privacy

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je při souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Právním základem pro zpracování osobních údajů, které se při užívání pluginů přenášejí, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování dat

Účelem používání technicky nutných cookies je zjednodušit užívání webových stránek pro uživatele. Některé funkce naší internetové stránky nelze bez použití cookies nabízet. Pro ně je nezbytné, aby prohlížeč byl identifikován také po změně stránky.
Uživatelské údaje, shromážděné technicky nutnými cookies, se nepoužívají k vyhotovení profilů uživatele.
Analytické cookies se používají za účelem zlepšení kvality naší webové stránky a jejích obsahů. Díky analytickým cookies se dozvíme, jak je webová stránka užívána, a můžeme tak naši nabídku stále optimalizovat.
Cookies Google se používají zejména pro shromažďování webových statistik.
Cookies poskytovatelů sociálně-mediálních služeb používáme k tomu, abychom uživatelům poskytli možnost interakce s dalšími službami, kterých využívají.
V těchto účelech také spočívají naše oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uložení

Cookies se ukládají do paměti počítače uživatele a z něj se přenášejí nám. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies je možné kdykoli vymazat. To lze provést také automaticky.
Co se týká doby uložení osobních údajů příslušným poskytovatelem sociálně-mediálních služeb a Vašich příslušných práv a možností nastavení k ochraně Vašeho soukromí, odkazujeme na výše uvedené linky k pokynům o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb.
Upozorňujeme také na to, že při výmazu cookies by mohly být současně vymazány Opt-out-Cookies, čímž by nenastal vlastní požadovaný účinek. Pokud jste v prohlížeči vymazali všechna svá cookies, musíte proto příslušný Opt-out Cookie opět nastavit.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Máte možnost nastavení cookie Vašeho prohlížeče kdykoli deaktivovat, jak je popsáno v oddílu V. 1. Pokud k aktivní deaktivaci nedojde, je možné provést odstranění pouze výmazem ve Vašem systému. Právo vznést námitku není z technických důvodů možné.
Co se týká možnosti vznést námitku a možnosti odstranění u příslušných poskytovatelů sociálně-mediálních služeb a Vašich příslušných práv a možností nastavení k ochraně Vašeho soukromí, odkazujeme na výše uvedené linky o pokynech k ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb.

VI. Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

a) Na naší internetové stránce je možnost odebírat bezplatný newsletter. Přitom se nám při přihlášení k odběru newsletterů přenášejí údaje ze vstupní masky:

(1) e-mailová adresa (povinný údaj),
(2) newsletter z jaké požadované oblasti (povinný údaj),
(3) oslovení,
(4) jméno,
(5) příjmení,
(6) firma,
(7) ulice a číslo popisné,
(8) PSČ a místo,
(9) země,
(10) telefon,
(11) příslušnost k oblasti.

Navíc se při přihlášení shromažďují tyto údaje:

(1) IP adresa vyvolávacího počítače,
(2) datum a čas registrace.

Pro zpracování osobních údajů se v rámci přihlašovací operace vyžaduje Váš souhlas a odkazuje se na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) Pokud na naší internetové stránce nakupujete zboží nebo služby a k tomu uložíte svou e-mailovou adresu, můžeme ji následně použít pro zaslání newsletteru. V takovém případě se prostřednictvím newsletteru zasílá výhradně přímá reklama pro vlastní podobné zboží nebo služby.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletterů se osobní údaje nepředávají třetím stranám. Osobní údaje se používají vedle zaslání newsletteru také pro sestavení profilů uživatele.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování dat po přihlášení uživatele k odběru newsletteru je při uděleném souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právním základem pro zaslání newsletteru v důsledku prodeje zboží nebo služeb je § 7 odst. 3 zákona o ochraně proti nekalé soutěži (UWG).

3. Účel zpracování osobních údajů

Sběr e-mailové adresy uživatele slouží k doručení newsletteru.

Shromažďování ostatních osobních údajů v rámci přihlašovací operace slouží k tomu, aby se zabránilo zneužívání služeb nebo použité e-mailové adresy.

4. Doba uložení

Údaje se vymazávají, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich shromažďování nezbytné. E-mailová adresa uživatele se proto ukládá tak dlouho, dokud je odběr newsletteru aktivní.

Ostatní osobní údaje shromážděné v rámci přihlašovací operace se vymazávají po sedmi dnech.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Odběr newsletteru může dotčený uživatel kdykoli vypovědět. K tomuto účelu je v každém newsletteru příslušný link.

Tím je rovněž umožněno odvolání souhlasu s ukládáním osobních údajů shromážděných během přihlašovací operace.

VII. Zpřístupnění webové stránky a vyhotovení klientského účtu

V případě, že využijete možnosti založení klientského účtu prostřednictvím našich webových stránek a zaregistrujete se, budou se o Vás shromažďovat následující informace a ukládat po dobu existence Vašeho klientského účtu.

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Pro vyhotovení klientského účtu se registrujte s těmito údaji:

(1) oslovení,
(2) jméno (povinný údaj),
(3) příjmení (povinný údaj),
(4) adresa s uvedením ulice, země, PSČ a místa (povinný údaj),
(5) osobní číslo (povinný údaj),
(6) e-mailová adresa pro zaslání faktury (povinný údaj),
(7) heslo pro klientský účet (povinný údaj),
(8) komentář k objednávce.

Údaje pod bodem (1) až (7) se automaticky přejímají do našeho programu pro správu klientů a v něm ukládají ke splnění objednávky objednaného zboží.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro automatické převzetí údajů do našeho programu pro správu klientů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Právním základem pro trvalé uložení osobních údajů v našem programu pro správu klientů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť se nás týká právní povinnost k uchovávání podkladů k obchodním transakcím.
Právním základem pro dočasné uložení osobních údajů a logovacích souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nutné k tomu, aby bylo možné zaslat webovou stránku do počítače uživatele. K tomu musí zůstat IP adresa uživatele po dobu relace uložena.

Účelem ukládání do logovacích souborů je zajištění funkčnosti webové stránky. Údaje nám navíc slouží k optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů webové stránky. Vyhodnocení údajů k marketingovým účelům se v této souvislosti neprovádí.
V těchto účelech také spočívá náš oprávněný zájem o zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Automatické zahrnutí do našeho programu na správu klientů a trvalé uložení se provádí za účelem splnění našich smluvních a zákonných povinností.

4. Doba uložení

Údaje se vymazávají, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich shromažďování nezbytné. V případě evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky se výmaz provádí, až je příslušná relace ukončena.
Pokud chcete svůj klientský účet vymazat, obraťte se prosím na info@fraenkische.de. Upozorňujeme však, že s výmazem klientského účtu není spojen výmaz těch osobních údajů, které podléhají zákonným lhůtám pro jejich uchovávání. Tyto údaje se nacházejí v našem programu pro správu klientů.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky a ukládání údajů do logovacích souborů je nezbytně nutné pro provoz internetové stránky. Rovněž je nezbytně nutné zahrnutí údajů do našeho programu pro správu klientů, neboť jinak nemůže být zpracována žádná objednávka a provedeno trvalé uložení k dodržení zákonných lhůt pro uchovávání údajů. Uživatel tudíž nemá možnost vznést námitku.

VIII. Registrace

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům možnost zaregistrovat se uvedením svých osobních údajů. Údaje se přitom zadávají do vstupní masky a posílají nám a ukládají. Údaje se třetím stranám mimo koncern FRÄNKISCHE nepředávají. V rámci registračního procesu se shromažďují následující osobní údaje:

V okamžiku registrace se navíc ukládají tyto osobní údaje:

(1) oslovení (povinný údaj),
(2) titul,
(3) jméno (povinný údaj),
(4) příjmení (povinný údaj),
(5) firma (povinný údaj),
(6) postavení a oddělení,
(7) ulice a číslo popisné (povinný údaj),
(8) PSČ (povinný údaj),
(9) místo (povinný údaj),

(10) e-mailová adresa (povinný údaj),
(11) telefon (povinný údaj),
(12) země (povinný údaj),
(13) příslušnost k oblasti,
(14) telefon (povinný údaj),
(15) příslušnost k oblasti (povinný údaj),
(16) heslo (povinný údaj),
(17) kompetence a téma (povinný údaj).

Při přihlášení se navíc shromažďují tyto osobní údaje:

(1) IP adresa uživatele,
(2) datum a čas registrace.

V rámci registračního procesu se vyžaduje souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro dočasné uložení osobních údajů a logovacích souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je při uděleném souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Slouží-li registrace ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo je nezbytná pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů

Shromažďování osobních údajů systémem v rámci přihlašovacího procesu, jako je IP adresa a datum a čas, je nutné k umožnění zaslání webové stránky do počítače uživatele. Pro tento úkon musí zůstat IP adresa uživatele po dobu relace uložena. Ukládání těchto údajů do logovacích souborů slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití služeb. Navíc nám slouží údaje k optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů. V těchto účelech také spočívá náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Registrace uživatele je nezbytná pro zpřístupnění určitých obsahů a služeb na naší webové stránce. U těchto obsahů a služeb se jedná o informace a/nebo dokumenty, které nejsou na našich webových stránkách volně dostupné, nýbrž mají být k dispozici pouze uzavřenému okruhu uživatelů.
Údaje nám mimoto slouží k udržování kontaktů, k reklamnímu oslovení, navázání smluvních vztahů a ke zpracování poptávek.

4. Doba uložení

Údaje se vymazávají, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich shromažďování nezbytné a žádná zákonná úprava jejich uchovávání nestanoví.
Tento případ se vztahuje na údaje shromažďované během registračního procesu, když se registrace na naší internetové stránce ruší nebo mění.
Údaje shromážděné během registračního procesu ke splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy se vymazávají, pokud již nejsou k provedení smlouvy nezbytné. Také po uzavření smlouvy může trvat nezbytnost uložit osobní údaje smluvního partnera, aby se dostálo smluvním nebo zákonným povinnostem. Trvalé závazkové vztahy tak vyžadují ukládání osobních údajů po dobu platnosti smlouvy. Navíc musí být dodržovány záruční doby a ukládání údajů pro daňové účely.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Jako uživatel máte možnost kdykoli registraci zrušit. Můžete kdykoli požádat o změnu uložených údajů týkajících se Vaší osoby. Vaši žádost o výmaz nám prosím pošlete e-mailem na adresu info@fraenkische.de.

IX. Kontaktní formulář a kontaktní e-mail

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na naší internetové stránce jsou k dispozici kontaktní formuláře, které mohou být použity pro elektronické kontaktování. Pokud uživatel této možnosti využije, budou nám údaje zadané ve vstupní masce zaslány a u nás uloženy. Jedná se o tyto údaje:

(1) jméno (povinný údaj),
(2) e-mailová adresa (povinný údaj),
(3) číslo telefonu,
(4) Vaše zpráva (povinný údaj).
V okamžiku odeslání zprávy se navíc ukládají tyto údaje:
(1) IP adresa uživatele,
(2) datum a čas registrace.

Pro zpracování osobních údajů se v rámci odesílacího procesu vyžaduje Váš souhlas a odkazuje se na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Alternativně je možné navázat kontakt pomocí poskytnuté e-mailové adresy. V tomto případě se osobní údaje zaslané e-mailem ukládají.

V této souvislosti se údaje třetím stranám mimo koncern FRÄNKISCHE nepředávají. Údaje se používají výhradně ke zpracování korespondence.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je při uděleném souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Právním základem pro zpracování osobních údajů, které se přenášejí během zasílání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Směřuje-li e-mailový kontakt na uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze ke zpracování navázaného kontaktu. V případě navázání kontaktu přes e-mail v tom také spočívá nezbytný oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.
Ostatní osobní údaje zpracované během odesílacího procesu slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláře a byla zajištěna bezpečnost našich IT systémů.

4. Doba uložení

Údaje se vymazávají, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich shromažďování nezbytné. Na osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a údaje zaslané e-mailem se tento výmaz vztahuje až poté, co je příslušná korespondence s uživatelem ukončena. Korespondence je ukončena tehdy, když lze z okolností vyrozumět, že dotčený obsah je definitivně vysvětlen.

Osobní údaje, shromážděné dodatečně během odesílacího procesu, se nejpozději po sedmi dnech vymazávají.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Uživatel má kdykoli možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím e-mailu, může vznést s uložením svých osobních údajů kdykoli námitku. V takovém případě nemůže korespondence pokračovat. Svou žádost o výmaz nám prosím pošlete prostřednictvím e-mailu na adresu info@fraenkische.de.

Veškeré osobní údaje, uložené během kontaktování, se v tomto případě vymazávají.

X. Užívání dalších sociálně-mediálních pluginů

1. LinkedIn

a. Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich stránkách jsou integrovány komponenty sociální sítě „LinkedIn“. Tyto funkce nabízí společnost LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko. Použitím ikony „InShare“ se Vámi navštívené webové stránky propojí s Vaším účtem LinkedIn a oznámí jiným uživatelům. Přitom se přenášejí také osobní údaje na LinkedIn.
Pokud si vyvoláte některou z našich webových stránek, která obsahuje některou komponentu LinkedIn, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery LinkedIn. Obsah komponenty předá LinkedIn přímo Vašemu prohlížeči a z něj je zapojen do webové stránky.
Zapojením komponent obdrží LinkedIn informaci, že jste si vyvolali příslušnou webovou stránku naší společnosti. Pokud jste u LinkedIn zalogováni, může LinkedIn přiřadit návštěvu Vašemu účtu LinkedIn.
Pokud si takové předání této informace LinkedInu nepřejete, můžete tomuto předání zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek ze svého LinkedIn-Account odlogujete.
Informace o dalším zpracování a užívání údajů sociální sítí LinkedIn a o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů LinkedIn, které si můžete vyvolat na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

b. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je při uděleném souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů LinkedIn, které si můžete vyvolat na
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

c. Účel zpracování osobních údajů

Co se týká účelu zpracování Vašich osobních údajů a jejich využívání sítí LinkedIn, odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů LinkedIn, které je možné si vyvolat na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

d. Doba uložení, možnost vznést námitku a možnost odstranění

Co se týká doby uložení a možnosti vznést námitku a možnosti odstranění u LinkedIn, odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů LinkedIn, vyvolatelné na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

2. Xing

a. Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich stránkách jsou integrovány komponenty služby sociální sítě „Xing“, kterou provozuje společnost XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg.
Když si vyvoláte některou z našich webových stránek, která obsahuje komponenty Xing, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery sítě Xing. Obsah komponenty je předán sítí Xing přímo Vašemu prohlížeči a z něj zapojen do webové stránky.
Zapojením komponent obdrží Xing informaci, že jste si vyvolali příslušnou webovou stránku naší společnosti. Pokud jste u Xing zalogováni, může Xing přiřadit návštěvu Vašemu účtu Xing.
Pokud si takové předání této informace síti Xing nepřejete, můžete tomuto předání zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek ze svého účtu Xing odlogujete.
Informace o dalším zpracování a využívání osobních údajů sociální sítí Xing a o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Xing, které si můžete vyvolat na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

b. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Xing, které je možné si vyvolat na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

c. Účel zpracování osobních údajů

Co se týká účelu zpracování Vašich osobních údajů a jejich využívání sociální sítí Xing, odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů Xing, které je možné si vyvolat na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

d. Doba uložení, možnost vznést námitku a možnost odstranění

Ohledně doby uložení a možnosti vznést námitku a možnosti odstranění u Xing odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů Xing, které je možné si vyvolat na adrese https://privacy.xing.com/en.

3. Youtube

a. Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich stránkách jsou integrovány komponenty služby „Youtube“, kterou provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřiná společnost společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Když si vyvoláte některou z našich webových stránek, která obsahuje komponenty Youtube, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery Youtube. Obsah komponenty je předán sítí Xing přímo Vašemu prohlížeči a z něj zapojen do webové stránky.
Zapojením komponenty obdrží Youtube a Google informaci, že jste si vyvolali příslušnou webovou stránku naší společnosti. Pokud jste u Googlu zalogováni, mohou Youtube a Google přiřadit návštěvu Vašemu účtu Youtube.
Pokud si takové předání těchto informací YouTube a Googlu nepřejete, můžete tomuto předání zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek z Vašeho účtu YouTube odhlásíte.
Informace o dalším zpracování a využívání osobních údajů ze strany Youtube/Google a o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google, které si můžete vyvolat na adrese https://policies.google.com/privacy.

b. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je při uděleném souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google/Youtube na adrese https://policies.google.com/privacy.

c. Účel zpracování osobních údajů

Ohledně účelu zpracování Vašich osobních údajů a jejich využívání ze strany Youtube odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů Youtube/Google na adrese https://policies.google.com/privacy.

d. Doba uložení, možnost vznést námitku a možnost odstranění

Ohledně doby uložení a možnosti vznést námitku a možnosti odstranění u Youtube odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů Youtube/Google na adrese https://policies.google.com/privacy.


XI. Webová analýza pomocí etracker

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Pro naši webovou stránku používáme softwarový nástroj Web-Controlling-Suite od etracker (www.etracker.com), německého poskytovatele softwaru webové analýzy, k analýze surfařského chování našich uživatelů. Software umístí cookie na počítač uživatelů (ke cookies viz výše). Pokud si uživatel vyvolává jednotlivé stránky našeho webu, ukládají se následující údaje:

(1) tři bajty IP adresy vyvolávajícího systému uživatele (xxx.xxx.xxx.???),
(2) vyvolaná webová stránka,
(3) webová stránka, z níž se uživatel dostal na vyvolanou webovou stránku (Referrer),
(4) podstránky, které se z vyvolané webové stránky vyvolávají,
(5) doba strávená na webové stránce,
(6) četnost vyvolávání webové stránky.

Vyhodnocovací software přitom běží výhradně na serverech aplikace etracker. Osobní údaje uživatelů se neukládají, neboť IP adresa se anonymizuje. Software je přitom nastaven tak, že IP adresy se neukládají celé, nýbrž 1 byte (bajt) IP adresy je maskován (např.: xxx.xxx.xxx.???). Přiřazení zkrácené IP adresy k vyvolávajícímu počítači už tak není možné.
Předávání údajů třetím stranám se neprovádí. Ke statistickým účelům zasíláme podle potřeby zprávy z anonymizovaných údajů, uložených u etracker.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je při uděleném souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dokud je IP adresa uživatele anonymizována. K tomu dochází co nejdříve (srov. https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

3. Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů uživatelů, které se provádí anonymizovaně co nejdříve, nám umožňuje provádět analýzu surfařského chování našich uživatelů. Díky vyhodnocení získaných údajů jsme schopni sestavit informace o užívání jednotlivých komponent naší webové stránky. To nám přitom pomáhá stále zlepšovat naši webovou stránku a její uživatelskou přívětivost.

4. Doba uložení

Jelikož jsou údaje anonymizovány, nevymazávají se, nýbrž jsou nám trvale k dispozici k vyhodnocovacím účelům. Zpětné vysledování jednotlivého uživatele není možné. Etracker se zavázal, že shromážděné údaje nikdy nesdruží s jinými datovými fondy, např. aby dovodil identitu určité osoby (srov. https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Etracker-Cookies se ukládají do počítače uživatele a z něj se předávají nám. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoli vymazat. To lze provést také automatizovaně. Jsou-li cookies pro naši webovou stránku deaktivovány, může dojít k tomu, že už nebude možné plně využívat všechny funkce webové stránky.
Našim uživatelům nabízíme na naší webové stránce možnost opt-out (vyřazení) z procesu analýzy. K tomu musíte postupovat podle příslušného odkazu. Tímto způsobem je ve Vašem systému umístěno další cookie, jež našemu systému signalizuje, aby údaje uživatele neukládal. Pokud uživatel příslušné cookie mezitím z vlastního systému vymaže, musí toto opt-out-cookie opět nastavit.

etracker Opt-Out-Link

[nbsp]

Bližší informace o nastavení soukromí softwaru etracker naleznete na následujícím odkazu: https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

XII. Google Adwords

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Pro své marketingové kampaně používáme nástroj Google Adwords Conversion-Tracking (sledování konverzí). Jedná se o analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Když kliknete na inzerát zapojený prostřednictvím Googlu, uloží se na Vašem počítači cookie pro nástroj Conversion-Tracking. Tyto cookies ztrácejí po 30 dnech svou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a neslouží tak k identifikaci osob.
Pokud si vyvoláte naši určitou webovou stránku a platnost cookie dosud neuplynula, jsme schopni rozpoznat, že jste klikli na inzerát a tím jste byli přesměrováni na naši stránku. Tuto informaci obdrží také Google jako poskytovatel služeb.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je při uděleném souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů

Informace, které obdržíme pomocí Conversion-cookie, slouží ke statistikám konverze. Z nich se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na některý z našich inzerátů zapojených přes Google a kteří byli přesměrováni na některou stránku označenou značkou Conversion Tracking Tag. Neobdržíme však žádné informace, podle nichž je možné identifikovat osobu uživatelů.
V těchto účelech také spočívá náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uložení

Cookies sice ztrácejí po 30 dnech svou platnost, nevymazávají se však, dokud neprovedete výmaz sami.
Další informace a Prohlášení o ochraně osobních údajů Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Pokud se již nechcete sledování účastnit, můžete aplikaci odmítnout tím, že umístíte potřebné cookie – např., jak je popsáno výše, přes nastavení prohlížeče, které automatické umístění zcela deaktivuje, nebo tím, že nastavíte svůj prohlížeč tak, aby cookies domény „googleleadservices.com“ byly blokovány.
Dále můžete v nastaveních pro reklamu u Google reklamu personalizovanou pro Vás deaktivovat. Příslušný návod naleznete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en.

XIII. Google Maps

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

K zobrazení geografických informací, např. k zobrazení interaktivní mapy pro popis příjezdu, používáme na naší webové stránce funkci Google Maps. Implementace se provádí přes Iframe. Při používání funkce Google Maps se pro Google shromažďují a zpracovávají také údaje o užívání funkcí Maps uživateli webových stránek.
Užíváním funkce Google Maps jsou informace o používání této webové stránky včetně Vaší IP adresy – a při použití funkce plánování trasy – a Vámi zadaná adresa (začátku trasy) předána společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Při vyvolání internetové stránky obsahující interaktivní mapu funkce Google Maps je navázáno přímé spojení mezi servery Googlu a Vaším prohlížečem. Obsah mapy je přenesen Googlem přímo do Vašeho prohlížeče a z něj integrován do webové stránky. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které Google takto shromažďuje. Podle našich informací se jedná minimálně o tyto údaje:

(1) IP adresa uživatele,
(2) datum čas,
(3) internetová adresa naší webové stránky,
(4) v případě plánování trasy: zadaná adresa začátku trasy.

Bližší informace o zpracování osobních údajů Googlem si můžete přečíst na stránkách https://policies.google.com/privacy. V centru pro ochranu osobních údajů společnosti Google můžete jako registrovaný uživatel Googlu svá osobní nastavení spravovat. Odkaz na https://policies.google.com/privacy.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro dočasné ukládání osobních údajů a logovacích souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů

Používáním služeb Google mapy na našich internetových stránkách má uživatel možnost nás při návštěvě snadněji najít.
Účel a rozsah shromažďování osobních údajů a další zpracování a používání údajů ze strany Google a Vaše příslušná práva a možnosti nastavení k ochraně Vašeho soukromí naleznete v Pokynech o ochraně osobních údajů Google (viz výše).
V těchto účelech také spočívá náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uložení

Údaje se vymazávají, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich shromažďování nezbytné. V případě evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky se výmaz provádí, až je příslušná relace ukončena.
V případě ukládání údajů do logovacích souborů se výmaz provádí po 14 dnech. Je možné také ukládání přesahující tuto dobu trvání. V takovém případě jsou IP adresy uživatele anonymizovány nebo pseudonymizovány, takže přiřazení uživatele, jenž vyvolání provádí, již není možné.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Pokud nechcete, aby Google shromažďoval, zpracovával nebo užíval Vaše osobní údaje získané přes naši internetovou prezentaci, můžete ve svém prohlížeči deaktivovat nastavení JavaScriptu. V takovém případě už však nemůžete mapový displej používat. Deaktivací JavaScriptu už nebudou fungovat ani jiné funkce nacházející se na internetové stránce, jako např. navigační menu. Doporučujeme Vám proto, abyste deaktivaci JavaScriptu neprováděli, pokud chcete plně využívat obsahy a funkce naší webové stránky.
Jak je popsáno v oddílu V., je také při používání funkce Google MAPS umístěno cookie. Platí proto obdobně pokyny uvedené v tomto oddílu.

Pokud si chcete ve svém prohlížeči nainstalovat aplikaci Opt-Out-Option pro Google-Webtracking, máte tuto možnost prostřednictvím tohoto odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Nabízíme našim uživatelům na naší webové stránce možnost opt-out (vyřazení) z procesu analýzy. K tomu musíte postupovat podle příslušného linku. Tímto způsobem je ve Vašem systému umístěno další cookie, jež našemu systému signalizuje, aby údaje uživatele neukládal. Pokud uživatel příslušné cookie mezitím z vlastního systému vymaže, musí toto opt-out-cookie opět nastavit.
Bližší informace k nastavením soukromí softwaru Google Analytics naleznete na tomto odkazu: https://policies.google.com/privacy.

XIV. Práva subjektu údajů

Jsou-li zpracovávány Vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vůči správci máte následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Můžete od správce požadovat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávány naší společností.
Pokud se o takové zpracování jedná, můžete od správce požadovat přístup k následujícím informacím:

(1) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny;
(2) kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;
(3) příjemci, příp. kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
(4) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
(5) existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, práva na omezení zpracování správcem nebo práva vznést námitku proti zpracování;
(6) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
(7) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
(8) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Máte právo být informováni o tom, zda se osobní údaje, které se Vás týkají, předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti máte právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se vztahují na předání.

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil a/nebo doplnil nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají. Správce je povinen provést opravu bez zbytečného odkladu.

3. Právo na omezení zpracování

Za níže uvedených předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají:

(1) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
(2) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
(3) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
(4) vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
Pokud bylo omezení zpracování podle výše uvedených předpokladů dosaženo, budete správcem předem upozorněni, než bude omezení zpracování zrušeno.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost výmazu

Máte právo požadovat od správce, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

(1) Osobní údaje, které se Vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
(2) Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
(3) Vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
(4) Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovány protiprávně.
(5) Osobní údaje, které se Vás týkají, musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
(6) Osobní údaje, které se Vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informace předávané třetím stranám

Jestliže správce osobní údaje, které se Vás týkají, zveřejnil a je povinen je podle čl. 17 odst. 1 GDPR vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že Vy jako subjekt údajů žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

c) Výjimky

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné

(1) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
(2) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;
(4) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo
(5) pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na informování

Pokud jste právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči správci uplatnili, je správce povinen všem příjemcům, jimž byly osobní údaje, které se Vás týkají, zpřístupněny, tuto opravu nebo tento výmaz údajů nebo omezení zpracování sdělit, ledaže by se poskytnutí informací jevilo jako nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
Máte vůči správci právo být o těchto příjemcích informováni.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že, pokud

(1) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
(2) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
Právo na přenositelnost údajů se neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

7. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.
Správce osobní údaje, které se Vás týkají, dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

8. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu týkající se ochrany osobních údajů

Máte právo své prohlášení o souhlasu týkající ochrany osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu zůstává zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání nedotčena.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí

(1) nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi Vámi a správcem údajů,
(2) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů; nebo
(3) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Tato rozhodnutí se však neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů.

V případech uvedených v odst. (1) a (3) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

10.     Právo na podání stížnosti u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje toto nařízení.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle čl. 78 GDPR.